دسته: گواهی ارزش افزوده
گواهی ارزش افزدوه

گواهی ارزش افزوده: گواهی ارزش افزوده یکی از مهمترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد و اخذ این مجوز یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی می باشد . گواهی مالیات بر ارزش افزوده به بصورت 3 و 6 ماهه یا 1 یا 2 ساله صادر می شود ( بنا بر تشخیص حوزه مالیات بر ارزش […]

تماس سریع