دسته: پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری : حسابداری پیمانکاری، شناخت ارکان یک قرارداد پیمانکاری است که از سه بخش مهم: کارفرمــا(شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .)، پیمانکار( شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می […]

تماس سریع