دسته: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی: یکی از شیوه هاي اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکتها، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست. تحلیلگران ساینا تراز صورتهاي مالی یک شرکت را میگیرند و با اقدامات مقایسه اقدام به تجزیه و تحلیل آنها میکنند. در تجزیه و تحلیل شرکتها سعی میشود وضعیت سود آوري، وضعیت تولید و فروش، […]

تماس سریع