دسته: گزارش مالی
گزارش مالی

گزارش مالی: یک حسابرس در رابطه با کیفیت و صحت گزارش‌های مالی ارائه شده از سوی شرکت‌ها، گزارشی رسمی و تخصصی تهیه می‌کند. این گزارش در حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، این مقاله به بررسی اجزای این گزارش، رابطه حسابرس با طرفین گزارش‌های مالی، از جمله سهامداران، وام دهندگان و غیره […]

تماس سریع