دسته: صورت های مالی
صورت های مالی

صورت های مالی: نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها “صورت های مالی” گفته می شود. این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند که موسسه حسابداری ساینا برای تهیه آن ها با رعایت اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه به منظور تحویل […]

تماس سریع