دسته: خدمات بیمه پرسنل
خدمات بیمه پرسنل

خدمات بیمه پرسنل: کارفرمایان کارگاههای حقیقی مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند. مدارکی که می تواند ملاک […]

تماس سریع