دسته: بیمه
خدمات بیمه

خدمات بیمه : از آنجا که بیمه کارمندان اجباری می باشد و در صورت عدم انجام آن کارفرمایان مشمول جریمه خواهند شد، موسسه حسابداری ساینا تمام امور مربوطه را برای جلوگیری از این موضوع انجام می دهد.

تنظیم لوایح بیمه

تنظیم لوایح بیمه: شرکتها و موسسات در دوره فعالیت خود با سازمان تامین اجتماعی در حال مراوده هستند، یکی از رایج ترین این مراودات رسیدگی های سازمان تامین اجتماعی می باشد که گاها منجر به جرایم شدیدی میگردد. کارشناسان موسسه ساینا تراز با تنظیم لوایح بیمه اقدام به کاهش جرایم مزبور می نمایند و دفاع […]

کد کارگاهی

کد کارگاهی: کد کارگاهی یک عدد ۱۰ رقمی است که به هر کارگاه (محلی که دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار میکند و مزد دریافت مینماید) اختصاص میابد که سه رقم اول نشانگر شعبه ، سه رقم بعدی نوع فعالیت و چهار رقم آخر نشانگر شماره پرونده میباشد :مثال : کد ۰۱۸۳۶۳۰۰۴۵ […]

خدمات بیمه پیمانکاری

خدمات بیمه پیمانکاری: پیمانکار یا مقاطعه کار جهت انجام تعهد موضوع قرارداد از اشخاصی استفاده می کند که قالب رابطه آنها با پیمانکار، غالبا رابطه کارگری و کارفرمایی است. البته ممکن است نوع رابطه این دو در قالب های دیگری بگنجد. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ دارای مقررات خاصی در زمینه […]

خدمات بیمه پرسنل

خدمات بیمه پرسنل: کارفرمایان کارگاههای حقیقی مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند. مدارکی که می تواند ملاک […]

تماس سریع