دسته: آگهی تغییرات
آگهی تغییرات

آگهی تغییرات: بعد از تاسیس شرکت، ممکن است موسسین (سهامداران) تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند که این تغییرات باید بطور رسمی و قانونی توسط سازمان ثبت شرکتها بررسی و تایید شود و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد. انواع تغییرات شرکت: انحلال شرکت، افزایش سرمایه شرکت، کاهش سرمایه شرکت، تغییر،اضافه یا کاهش موضوع […]

تماس سریع